Browsing loại

Kết quả học tập

Kết quả học tập

I. Cách tính điểm để xếp hạng học tập: Quy điểm về thang điểm 4 đối với điểm học phần: Xếp loại Điểm số(Thang điểm 10) Điểm chữ(Thang điểm 4) Điểm số(Thang điểm 4) Đạt Giỏi Từ 9,0 đến 10 A+ 4,0 Từ 8,5 đến 8,9 A 3,7 Khá Từ 7,8 đến 8,4 B+ 3,5…