Thông báo về việc Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) năm 2018

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) như sau:

  1. Đối tượng.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 trở về trước đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt yêu cầu, còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ theo quy định.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 trở về trước chưa được dự thi tốt nghiệp lần 1 do nợ môn nhưng đã trả nợ xong, đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

 Ghi chú: Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên thi lại, đủ điều kiện dự thi trước ngày 21/04/2018, sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo muộn nhất đến ngày 27/04/2018.

  1. Đăng ký môn thi điều kiện và lệ phí dự thi.

– Sinh viên đăng ký thi môn Điều kiện tốt nghiệp tại phòng Đào tạo.

Mẫu đơn đăng ký thi môn Điều kiện tốt nghiệp: Don thi lai mon Dieu kienDon thi lai TN

– Sinh viên dự thi lần đầu không phải nộp lệ phí thi.

– Sinh viên thi lại phải nộp lệ phí dự thi tốt nghiệp 50.000 đ/1 môn thi (Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại phòng Kế hoạch-tài chính – Phòng 208A1).

– Thời gian: Đăng ký môn thi điều kiện và nộp lệ phí dự phí từ ngày 02/05/2018 đến ngày 08/05/2018.

  1. Thời gian, địa điểm thi.

 

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) như sau:

STT Môn thi Thời gian thi
01 Thi môn Điều kiện tốt nghiệp Sáng thứ 3 ngày 15/5/2018(từ 8h00 đến 10h30)
02 Thi phần kiến thức cơ sở ngành Chiều thứ 3 ngày 15/5/2018(từ 14h00 đến 17h00)
03 Thi phần kiến thức chuyên môn Sáng thứ 4 ngày 16/5/2018(từ 8h00 đến 11h00)
04 Dự trữ Chiều thứ 4 ngày 16/05/2018

 

Chú ý:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi muộn nhất 30 phút trước giờ thi.

+ Các sinh viên chưa đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo Quy định khẩn trương hoàn thiện muộn nhất trước ngày 09/05/2018.

+ Sinh viên không đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo đúng quy định không được phép dự thi.

+ Sinh viên phải mang theo giấy tờ tùy thân hoặc Thẻ sinh viên để kiểm diện khi vào phòng thi

– Địa điểm thi: Nhà B1, sinh viên xem số báo danh và danh sách phòng thi cụ thể trên website: hvqlgd.edu.vn