Thông báo về việc Cảnh báo học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

I. Quy định về Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học (Trích điều 16, Quy chế đào tạo Đại học chính quy)

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên một trong ba điều kiện sau, nhưng không quá 2 lần liên tiếp:

a) Điểm trung bình chung tính lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Tổng số tín chỉ các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Bị cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Học viện quy định tại khoản 3 Điều 6 của  Hướng dẫn thực hiện Quy chế này;

c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Hướng dẫn thực hiện Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Học viện.

II. Danh sách dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập

+ Chú ý:    – Kết quả học học kỳ phụ (HK3) năm học 2016 – 2017 được tính vào điểm HK2 năm học 2016-2017
                  – Sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo (Cô Từ Thị Hồng Vân) muộn nhất ngày 08/12/2017

+ Xem danh sách tại đây (Danh sách dự kiến ngày 03/12/2017): https://drive.google.com/open?id=1PIfnFQ7XtJ-UZPIlj1R2Df_109_qDtjH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả