Thông báo nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ I năm học 2017- 2018;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2017- 2018 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ I năm học 2017-2018.

2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 14 đến hết ngày 16 tháng 3 năm 2018

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

3. Định mức thu lệ phí thi lại: 30.000đồng/môn thi/sinh viên.

4. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp lệ phí thi lại thì coi như không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả