Thông báo Nộp tiền lệ phí thi kỳ III lần 2 năm học 2016-2017 (Học kỳ phụ)

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

Số: ….…./TB- KHTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc: Nộp tiền lệ phí thi  kỳ III lần 2 năm học 2016-2017)

                                                                     

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ III (kỳ phụ) năm học 2016- 2017;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ III năm học 2016- 2017 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ III năm học 2016-2017.

 2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 02 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2017

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

  1. Định mức thu lệ phí thi lại: 30.000đồng/môn thi/sinh viên.
  2. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp lệ phí thi lại thì coi như không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.

 

Nơi nhận:

– Ban giám đốc( để b/c);

– Các Khoa, Phòng  ĐBCLGD,

Phòng Đào tạo( để phối hợp);

–  Lưu VP, KHTC.

 

               TL. GIÁM ĐỐC

            TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Hồng

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả