Thông báo nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Chính quy

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

Số: ….…./TB- KHTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày     tháng 2 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(Về việc: Nộp tiền học phí  học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Chính quy)

                                                                     

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-HVQLGD ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-HVQLGD ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế năm học 2017-2018;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017- 2018 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

 1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 26/2/2018 đến hết ngày 7/3/2018

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

  1. Định mức thu học phí:

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin: 260.000đồng/tín chỉ

Sinh viên ngành Kinh tế: 220.000đ/tín chỉ

  1. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo.

Nơi nhận:

– Ban giám đốc( để b/c);

-Phòng Đào tạo( để phối hợp);

Lưu KHTC.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 Nguyễn Thị Hồng

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả