Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở khoa Quản lý, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (áp dụng đối với sinh viên đăng ký theo phương án 1)

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở học kỳ 2, năm học 2017-2018  (áp dụng đối với sinh viên đăng ký theo phương án 1, thực tập 1/2 ngày, 6 tuần từ ngày 09/04/2018 đến ngày 20/05/2018) như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập cơ sở khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch hoạt động nhóm (1 bản, có xác nhận của cơ sở tiếp nhận SV về thực tập)

+ Nhật ký thực tập cá nhân (1 bản, có xác nhận của cơ sở nhận SV TT)

+ Báo cáo thực tập theo nhóm (3 bản, yêu cầu phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu nhận xét của cơ sở hướng dẫn sinh viên thực tập (mỗi SV 1 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập).

– Mỗi nhóm tập hợp hồ sơ vào 1 túi clear bag và ghi đúng số thứ tự nhóm như khoa phân công ở bên ngoài túi (theo mẫu).
– Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ thực tập của sinh viên lớp mình và nộp về văn phòng khoa Quản lý.

(Sinh viên lưu ý phải ký tên xác nhận của mình vào tất cả các hồ sơ yêu cầu trước khi xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập. Các mẫu hồ sơ sinh viên xem trong link mục thông báo về đăng ký thực tập khoa đã gửi):

http://hvqlgd.edu.vn/thong-bao-dang-ky-thuc-tap-co-khoa-9-khoa-quan-ly.html

Thời gian nộp: trước 16h30 thứ 6, ngày 25/05/2018 (Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).
– Lịch chấm báo cáo khoa sẽ thông báo sau (dự kiến lịch chấm từ 28/5/2018 đến 10/06/2018).

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả