Thông báo nghỉ học sáng thứ ba ngày 17/4/2018

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – HVQLGD ngày 5/4/2018 và Thông báo số 179/TB – HVQLGD ngày 13/4/2018 về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, Phòng Đào tạo xin thông báo như sau:

Để đảm bảo cho tất cả các Giảng viên được tham dự Hội nghị, sáng thứ 3 ngày 17/4/2018 tất cả các giảng viên có giờ dạy được phép nghỉ dạy. Giảng viên chủ động sắp xếp dạy bù vào một thời gian thích hợp.  Đề nghị các giảng viên thông báo thời gian dạy bù cho các phòng, ban chức năng biết để đảm bảo các điều kiện hỗ trợ.

Sinh viên các lớp có giờ học vào sáng thứ ba ngày 17/4/2018 được nghỉ học.

Đề nghị các cán bộ, giảng viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả