Kết quả thi lại học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Điểm thi lại học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 hiện đã được cập nhật lên Cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.hvqlgd.edu.vn)

– Sinh viên chủ động vào tài khoản của mình và xem kết quả thi.

– Lịch xem lại bài thi thực hiện theo quy định và thời gian của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục: từ ngày 13 đến ngày 15/03/2017.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả