Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Chú ý: Môn học Giáo dục gia đình, phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục có gửi lại điểm, các em xem lại điểm học phần.

Bảng điểm học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 các em xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0kw1Qaj-xyWDBPajJ3aUtWQzQ?usp=sharing

 • Sinh viên có nguyện vọng xem lại bài thi: Nộp đơn tại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục từ ngày 06/02/2017 đến ngày 16/02/2017
 • Mọi thắc mắc khác về kết quả học phần sinh viên liên hệ phòng Đào tạo (gặp cô Từ Thị Hồng Vân) trước ngày 16/02/2017

Danh sách các môn đã đưa điểm:

 1. Tâm lý học tham vấn
 2. Xã hội học đại cương
 3. Tham vấn học đường
 4. Tâm lý học phát triển
 5. Tâm lý học dạy học
 6. Tâm lý học quản lý
 7. Kỹ năng làm việc nhóm
 8. Lý thuyết đo lường và đánh giá
 9. Đo lường và Đánh giá Tâm lý học
 10. Kỹ năng giao tiếp
 11. Công tác xã hội đại cương
 12. Kinh tế học vĩ mô 2
 13. Kinh tế học giáo dục
 14. Giáo dục giá trị
 15. Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam
 16. Lý thuyết hệ thống
 17. Lý luận dạy học
 18. Giáo dục mầm non
 19. Kỹ thuật đa phương tiện
 20. Lập trình trực quan
 21. Lập trình hướng đối tượng với C++
 22. Lý thuyết ngôn ngữ
 23. Ứng dụng CNTT và truyền thông trong QLGD
 24. Tin học cơ sở
 25. Toán rời rạc
 26. Phương pháp dạy học giáo dục học
 27. Khoa học quản lý đại cương
 28. Khoa học dự báo
 29. Lịch sử tâm lý học
 30. Tiếng Anh 2
 31. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục học
 32. Tiếng Anh 1
 33. Hành chính văn phòng
 34. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
 35. Thống kê trong KHXH
 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 37. Tài chính công
 38. Sinh lý học thần kinh cấp cao
 39. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 40. Phương pháp giảng dạy tâm lý học
 41. Pháp luật đại cương
 42. Tâm bệnh học đại cương
 43. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 44. Cơ sở dữ liệu
 45. Giáo dục phổ thông
 46. Phần mềm mã nguồn mở
 47. Quản lý hoạt động dạy học
 48. Phương pháp giảng dạy tâm lý học
 49. Kiến trúc máy tính
 50. Giáo dục học đại cương
 51. Giáo dục gia đình
 52. Giáo dục sức khỏe sinh sản
 53. Kinh tế học giáo dục 2
 54. Kinh tế học vi mô 2
 55. Toán cao cấp 3
 56. Toán cao cấp 1
 57. Tâm lý học giáo dục
 58. Tâm lý học đại cương
 59. Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong giáo dục
 60. Lập trình nâng cao
 61. Xác suất thống kê
 62. Lịch sử giáo dục
 63. Giáo dục thể chất 1
 64. Giáo dục thể chất 3

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả