Điểm TB để xét học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 khóa 8,9 (sau khi cho sinh viên thắc mắc)

Ngày 15/11/2016, Phòng Đào tạo đã gửi Điểm trung bình các học kỳ năm học 2015-2016 khóa 8,9 (để xét học bổng) cho các em kiểm tra trước

Phòng Đào tạo gửi lại các em danh sách sau khi nhận ý kiến phản hồi của sinh viên:

https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyNElxZlZGVGZvR0U/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả