Danh sách sinh viên khóa 10 chưa đăng ký Giáo dục Quốc phòng

Hiện nay còn một số sinh viên chưa đăng ký học Giáo dục Quốc phòng, Đề nghị sinh viên vào tài khoản của mình để hoàn thành việc đăng ký trước ngày 02/06/2017.

Chú ý:

– Việc học các môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt này là bắt buộc đối với toàn thể sinh viên khóa 10, trừ các trường hợp được hoãn, miễn theo quy định (xem tại mục 5 – File Kế hoạch). Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này và sẽ phải đóng học phí (kể cả các sinh viên thuộc ngành học miễn học phí)

– Sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn hoặc http://daotao.hvqlgd.edu.vn) từ ngày 19/5/2017 đến 02/6/2017. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ lớp nào, việc đăng ký vào lớp để xác nhận sinh viên có đăng ký học và nhập kết quả học tập sau khi kết thúc khóa học. Sau khi có danh sách đăng ký, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh sẽ thông báo danh sách biên chế vào các Đại đội, Trung đội, Tiểu đội tới các em trước khi lên trung tâm GDQP-AN học.

– Phụ lục các khoản chi phí, Sau khi Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thông báo sẽ gửi tới các em sau.

– Sinh viên không phải liên hệ cố vấn học tập để duyệt đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ duyệt đăng ký các học phần Giáo dục Quốc phòng.

Thông tin chi tiết xem tại: Kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 10 Học viện Quản lý giáo dục

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả