Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – HVQLGD ngày 5/4/2018 và Thông báo số 179/TB – HVQLGD ngày 13/4/2018 về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện,…